REGULAMIN SKLEPU
INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
 2. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i
  innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której
  przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 4. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://lidiawidmer.com, za pośrednictwem którego Klient może
  dokonywać zakupu dostępu do kursu.
 5. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności kursy,
  szkolenia i sesje coachingowe.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem
  za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Właściciel Sklepu, Sprzedawca – Lidia Widmer z siedzibą w Zurychu, pod adresem: Diggelmannstrasse 6 8047 Zurich, UID: 362.308.997
 8. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych
  Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów
  lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na
  odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży włącznie.
 10. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru lub Usługi niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem
  poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim Klientom, którzy zapisali się na newsletter
  automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego
  informacje o Towarach i Usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 12. Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, gromadzone są w nim dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie
  Internetowym.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym są widoczne wybrane przez Klienta
  Towary lub Usługi.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną.
 17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://lidiawidmer.com prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  • zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi
  • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies ,oraz
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:
  • dla Towaru pod postacią e-booka – program obsługujący format pliku PDF., pub., lub mobi.
  • Dla Usługi dostępu do kursu o finansach– przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://lidiawidmer.com, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – danych właściwych do wystawienia faktury VAT),
  • adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju)
  • numeru telefonu, oraz
  • adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  • przedmiot Umowy Sprzedaży,
  • jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi,
  • wybraną metodę płatności,
  • oczekiwany czas dostawy.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne Konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła. Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól Formularza Rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod Formularzem Rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 15. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami Newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. zmieniać swoje hasło.
 17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 18. Właściciel Sklepu może usunąć Konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.
 19. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu.

V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Stripe.
 4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych z zastrzeżeniem o niełączeniu promocji, chyba że założenia promocji są inne.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.
 6. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzoruje kolory.

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
  działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w
  jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub
  przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: [email protected] .
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje
  imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia
  nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14
  (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

VII. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klienta drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta jest umożliwienie Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do Newslettera, Sprzedawca świadczy również usługę drogą elektroniczną na rzecz Klienta polegającą na przesyłaniu Klientowi informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail o nowościach, promocjach lub usługach Sprzedawcy.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do Newslettera.
 6. Kupujący może zrezygnować z Newslettera w każdej chwili przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez wskazania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby odstąpienie od Umowy zawartej na odległość było skuteczne należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, przed upływem terminu wskazanego w ustępie powyżej.
 3. W sytuacji, gdy Konsument prześle oświadczenie drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
  • w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, to Umowę zawartą na odległość uważa się za niezawartą,
  • w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwartej na odległość, wszystkie dokonane przez niego płatności,
  • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem jest:
  • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidulanych potrzeb,
  • świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy,
  • rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,
  • dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

IX. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od
  niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest
  szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem, że nowy
  termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz
  Klienta.
 2. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest
  zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego
  szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę
  trzecią.
 3. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający
   jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu
   wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami
   prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Lidia Widmer z siedzibą w Zurychu, pod
  adresem: Diggelmannstrasse 6 8047 Zurich, UID:
  362.308.997.
 2. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć
  wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu
  zapewnienia
  bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez
  niego
  ze Sklepu Internetowego.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także
  w
  celu marketingowym.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób
  fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018
  r.
  poz. 1000) [zwanej dalej: “Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu
  do
  swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz
  zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z
  Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: [email protected].
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI
  ZNAJDUJĄCA SIĘ NA STRONIE SKLEPU.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki,
  logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego
  za
  zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i
  zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem,
  który
  jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
  Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
  postępowania
  cywilnego.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
  właściwe
  przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji.
Nie masz konta? Zarejestruj się.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.